TYP OFERTY:
NIERUCHOMOŚĆ:
MIEJSCOWOŚĆ:
WOJEWÓDZTWO:
CENA (zł):
POWIERZCHNIA (m2):
NUMER OFERTY:

O firmie

Szanowni Pa?stwo!
 
?wiadczymy us?ugi z zakresu obrotu nieruchomo?ciami ju? od 1999r. Do?wiadczony zespó?, rozleg?a wiedza i gruntowana znajomo?? lokalnego rynku nieruchomo?ci to filary naszego Biura oraz gwarancja profesjonalnej obs?ugi na najwy?szym poziomie.

W?asny dom, mieszkanie, które daje nam poczucie bezpiecze?stwa jest tym do czego dš?ymy. Ze swojej strony chcieliby?my jak najlepiej pomóc Pa?stwu w realizacji tego celu, sprawi? by zakup wymarzonej nieruchomo?ci by? dla Pa?stwa maksymalnie bezpieczny i bezstresowy.

Oferujemy Pa?stwu kompleksowš i ponadstandardowš obs?ug? z zakresu:

● PO?REDNICTWA

● ZARZ?DU NIERUCHOMO?CIAMI

● DORADZTWA

● WYCENY

● KREDYTÓW NA ZAKUP NIERUCHOMO?CI

Wszystkie nasze transakcje oraz pozosta?e czynno?ci zwišzane z kompleksowš obs?ugš, sš ubezpieczone w zakresie odpowiedzialno?ci cywilnej. Dodatkowym gwarantem naszej rzetelno?ci jest licencja pa?stwowa Po?rednika Nieruchomo?ci.

Mieszkamy i pracujemy w Tarnowie. Pozostajemy do dyspozycji w przekonaniu, ?e sprostamy Pa?stwa oczekiwaniom.
 

Piotr Pamu?a  - Po?rednik Nieruchomo?ci Nr 6070

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone