TYP OFERTY:
NIERUCHOMOŚĆ:
MIEJSCOWOŚĆ:
WOJEWÓDZTWO:
CENA (zł):
POWIERZCHNIA (m2):
NUMER OFERTY:

Doradztwo

Dynamiczne zmiany polskiej gospodarki sš nieod?šcznie zwišzane z inwestycjami na rynku nieruchomo?ci. Ludzie zawodowo obs?ugujšcy rynek nieruchomo?ci, zdajš sobie spraw? jakie znaczenie dla danego przedsi?wzi?cia ma w?a?ciwe zlokalizowanie inwestycji. Musi ono uwzgl?dnia? specyfik? regionu, specyfik? terytorialna, infrastruktur? technicznš, struktur? zamieszka?ej ludno?ci, w?a?ciwy dobór skali inwestycji w danym regionie, w?a?ciwš lokalizacj? w odpowiednim miejscu w regionie i wiele innych czynników.

Elementy te w konsekwencji decydujš o powodzeniu inwestycji lub totalnej klapie, która ma miejsce ju? niestety po zaanga?owaniu olbrzymich ?rodków finansowych.

Tak wi?c dla podj?cia w?a?ciwej decyzji inwestycyjnej, konieczne jest uwzgl?dnienie i opracowanie olbrzymiej ilo?ci informacji z ró?nych dziedzin:

 • obrotu nieruchomo?ciami
 • zarzšdzania
 • wyceny
 • prawa
 • marketingu
 • finansów
 • prowadzenia spraw administracyjnych i sšdowych do których dost?p jest najcz??ciej mocno utrudniony

Ponadto sama informacja jest tylko jednym z elementów koniecznych do podj?cia w?a?ciwej decyzji. Te infomacje musi zebra? i przetworzy? kto?, kto bazujšc na posiada- nej wiedzy i wieloletnim do?wiadczeniu, potrafi w?a?ciwie oceni? jej jako?? i przydatno?? dla danego przedsi?wzi?cia oraz skal? jej zastosowania.

Kto jest w stanie to zrobi??

Musi to by?:

 • dojrza?y specjalista,
 • posiadajšcy wieloletniš praktyk? na lokalnym rynku nieruchomo?ci,
 • posiadajšcy bogate do?wiadczenie zawodowe,
 • zaanga?owany w procesy zachodzšce na tym rynku,
 • cieszšcy si? bardzo dobrš opiniš pod wzgl?dem uczciwo?ci, rozwagi, do?wiadczenia i wiedzy,
 • budzšcy zaufanie.

Funkcj? takš pe?niš doradcy.

Osoba ta musi na bie?šco uzupe?nia? swojš wiedz? w tym szerokim zakresie, mie? bie?šcy dost?p do ca?ego spektrum informacji p?ynšcych z rynku nieruchomo?ci i mie? w?a?ciwe rozeznanie w zakresie problemów wyst?pujšcych na tym rynku. Zapotrzebowanie na doradztwo b?dzie cišgle wzrasta? jako, ?e prawdziwy rozwój rynku nieruchomo?ci nastšpi dopiero po rozwini?ciu systemu kredytowego i obni?eniu stóp procentowych.

Ze wzgl?du na rang? i skal? problemów, dzia?alno?? taka nie mo?e by? dzia?alno?- ciš wy?šcznie indywidualnš. Konieczne jest istnienie zorganizowanej grupy zawodowej takich ludzi, którzy poprzez cišg?e dokszta?canie i wzajemnš wymian? do?wiadcze?, wspartš olbrzymim do?wiadczeniem w?asnym, sprostajš zapotrzebowaniu na te us?ugi.


Piotr Pamu?a  - Doradca Rynku Nieruchomo?ci  
Wszelkie prawa zastrzeżone